Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Review

March, 22nd 2017
There are not too many sense-full words in this terribly long oeuvre by Sunn O))). 25 minutes 18 seconds of this howling as from another world can make you regret you’ve been born at all. They this time sing in the Hindi language (despite the fact they are all Americans), but there are some words that are distinguishable from this anarchy: daylight that saves time, making money, spiritual practice, a bird that admits new day, a sacrifice and so on. These are mind-cracking things that are suitable only for the very specific film. Reference: Sunn O))) Discography at Discogs

Decay2 (Nihil's Maw) lyrics - Sunn O)))

  Click to play this song!

Decay2 (Nihil's Maw) Song Lyrics


Sri-suka uvaca
Tatas canu-dinam dharmah
Satyam saucam ksama daya
Kalena balina rajan
Nanksyaty ayur balam smrtih
Vittam eva kalau nrnam
Janmacara-gunodayah
Dharma-nyaya-vyavasthayam
Karanam balam eva hi
Dampatye bhirucir hetur
Mayaiva vyavaharike
Stritve pumstve ca hi ratir
Vipratve sutram eva hi
Lingam evasrama-khyatav
Anyonyapatti-karanam
Avrttya nyaya-daurbalyam
Panditye capalam vacah
Anadhyataivasadhutve
Sadhutve dambha eva tu
Svikara eva codvahe
Snanam eva prasadhanam
Dure vary-ayanam tirtham
Lavanyam kesa-dharanam
Udaram-bharata svarthah
Satyatve dharstyam eva hi
Daksyam kutumba-bharanam
Yaso rthe dharma-sevanam
Evam prajabhir dustabhir
Akirne ksiti-mandale
Brahma-vit-ksatra-sudranam
Yo bali bhavita nrpah
Praja hi lubdhai rajanyair
Nirghrnair dasyu-dharmabhih
Acchinna-dara-dravina
Yasyanti giri-kananam
Saka-mulamisa-ksaudra-
Phala-puspasti-bhojanah
Anavrstya vinanksyanti
Durbhiksa-kara-piditah
Sita-vatatapa-pravrd-
Himair anyonyatah prajah
Ksut-trdbhyam vyadhibhis caiva
Santapsyante ca cintaya
Trimsad vimsati varsani
Paramayuh kalau nrnam
Ksiyamanesu dehesu
Dehinam kali-dosatah
Varnasramavatam dharme
Naste veda-pathe nrnam
Pasanda-pracure dharme
Dasyu-prayesu rajasu
Cauryanrta-vrtha-himsa-
Nana-vrttisu vai nrsu
Sudra-prayesu varnesu
Cchaga-prayasu dhenusu
Grha-prayesv asramesu
Yauna-prayesu bandhusu
Anu-prayasv osadhisu
Sami-prayesu sthasnusu
Vidyut-prayesu meghesu