Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music Video

Decay2 (Nihil's Maw) - Sunn O)))


Soundtrack: Devil's Candy

Song Text

Decay2 (Nihil's Maw) Song Lyrics


Sri-suka uvaca
Tatas canu-dinam dharmah
Satyam saucam ksama daya
Kalena balina rajan
Nanksyaty ayur balam smrtih

Vittam eva kalau nrnam
Janmacara-gunodayah
Dharma-nyaya-vyavasthayam
Karanam balam eva hi

Dampatye bhirucir hetur
Mayaiva vyavaharike
Stritve pumstve ca hi ratir
Vipratve sutram eva hi

Lingam evasrama-khyatav
Anyonyapatti-karanam
Avrttya nyaya-daurbalyam
Panditye capalam vacah

Anadhyataivasadhutve
Sadhutve dambha eva tu
Svikara eva codvahe
Snanam eva prasadhanam

Dure vary-ayanam tirtham
Lavanyam kesa-dharanam
Udaram-bharata svarthah
Satyatve dharstyam eva hi

Daksyam kutumba-bharanam
Yaso rthe dharma-sevanam

Evam prajabhir dustabhir
Akirne ksiti-mandale
Brahma-vit-ksatra-sudranam
Yo bali bhavita nrpah

Praja hi lubdhai rajanyair
Nirghrnair dasyu-dharmabhih
Acchinna-dara-dravina
Yasyanti giri-kananam

Saka-mulamisa-ksaudra-
Phala-puspasti-bhojanah
Anavrstya vinanksyanti
Durbhiksa-kara-piditah

Sita-vatatapa-pravrd-
Himair anyonyatah prajah
Ksut-trdbhyam vyadhibhis caiva
Santapsyante ca cintaya

Trimsad vimsati varsani
Paramayuh kalau nrnam

Ksiyamanesu dehesu
Dehinam kali-dosatah
Varnasramavatam dharme
Naste veda-pathe nrnam

Pasanda-pracure dharme
Dasyu-prayesu rajasu
Cauryanrta-vrtha-himsa-
Nana-vrttisu vai nrsu

Sudra-prayesu varnesu
Cchaga-prayasu dhenusu
Grha-prayesv asramesu
Yauna-prayesu bandhusu

Anu-prayasv osadhisu
Sami-prayesu sthasnusu
Vidyut-prayesu meghesuMarch, 22nd 2017
There are not too many sense-full words in this terribly long oeuvre by Sunn O))). 25 minutes 18 seconds of this howling as from another world can make you regret you’ve been born at all. They this time sing in the Hindi language (despite the fact they are all Americans), but there are some words that are distinguishable from this anarchy: daylight that saves time, making money, spiritual practice, a bird that admits new day, a sacrifice and so on. These are mind-cracking things that are suitable only for the very specific film.

A-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.