Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #



Reference: MC Jin - Wikipedia

HK Superstar lyrics - Jin ft. Daniel Wu

  Click to play this song!

HK Superstar Song Lyrics


A. B. C
A. B. C
A. B. C
A. B. C
(Gok wai goon jong...)
A. B. C
(yow qieng..)
A. B. C
(Hong Kong Superstar!)
A. B. C
Ngo joe ming sing,
Ngo zen hai sieung
Jui sow foon ying,
Sun yun sieung.
Bei ngo law,
Dor jie sai.
Mei suen doe ji go ging gai.
Ying sieung, chim mieng.
Yow ngo fun.
Hoi bo gong go..
Deng, Deng.
Gau jai dui.
Sut ng fong gwo.
Yuet chut mieng,
Sit fei yuet dor!
Ging lei yun.
Doe sei mm gor..
Chim hup tong,
Bao mo gao chor.
Yao gum kew.
Duc gum kew.
Ngo gor friend hai ming sing,
Deng kui chi gay gai siu.
Ngo hai Daniel Wu, (Wu)
Bing gor gau ngo cool? (cool!)
Ngo hai Daniel Wu, (Wu)
Bing gor gau ngo cool? (cool!)
Ngo hai Au-Yeung Jing..
(Lei sieung joe ming sing?)
Mo chor, Mo chor!
Ngo sieung joe gor Hong Kong Superstar!
Ho peng yao.
Jao yew jung sik.
Ng lei hai gow ding hai sun sik.
Tai ching chor,
man man fun sik.
Au-Yeung Jun wa hai ngor chun chik.
Chor!
Kui dai ba keg jap joe.
Ngo duk gor siu siu ji ming do.
Fan-cee [fans] gin do du wai ju sai.
Fong hai liang jai jow ow jieung fai.
Ngo kau sut lik,
Lei bong ngo chieung.
Mai dong ngo hai ho hing chieung.
Sui yin mo wa ng ho teng wa..
Awk mong do teng do;
"She Bangs, She Bangs!"
Ngo hai Daniel Wu, (Wu)
Bing gor gau ngo cool? (cool!)
Ngo hai Daniel Wu, (Wu)
Bing gor gau ngo cool? (cool!)
Ngo hai Au-Yeung Jing..
(Lei sieung joe ming sing?)
(Sing)
Mo chor, Mo chor!
Ngo sieung joe gor Hong Kong Superstar!
Jo ming sing,
Ho sik, Ho joo.
Zao suen do jai gur dai su.
Dim do hai,
Yiu bok yat po,
Dan hai ng ho tai fung so.
Mo lun lam, lui,
Go, ay, fei, sow.
Do ho yi jow ji yiu lei yao.
Sun sum bao pang.
Mo chor.
Ng hai ngo jow hai lei,
Ng hai lei jow hai ngo!
Mui yun gor mok dik ng tong.
Kui dei wa lei fat gun bat yet mong.
Lei jao siu: 'Ha, Ha'
Dai sieng tong hui gong
"Ngo hai Hong Kong Superstar!"
Ngo hai Daniel Wu, (Wu)
Bing gor gau ngo cool? (cool!)
Ngo hai Daniel Wu, (Wu)
Bing gor gau ngo cool? (cool!)
Ngo hai Au-Yeung Jing..
(Lei sieung joe ming sing?)
Mo chor, Mo chor!
Ngo sieung joe gor Hong Kong Superstar!
Li wai tong hok,
Lei guai sing?
[ ? ] Au-Yeung Jing!
Yi gor sut dim,
Jui gun yiu hai gay sing.
(What, What)
Jui gun yiu hai gay sing.
Li wai tong hok,
Lei guai sing?
[ ? ] Au-Yeung Jing!
Yi gor sut dim,
Jui gun yiu hai gay sing.
(What, What)
Jui gun yiu hai gay sing.
Yeah!
Jook Sing Jai!
(ABC's!)
That's you and me.
(Hong Kong Superstar!)
Daniel Wu.
Wai.. Lei yow hei pak..gei ju wun ngo a!
Kep Jap, Hei, Gong Go, Din Si, Din Wa..Day Fu, Day Wan..
Lei, Lei..
Jong ji lei jow wun ngo la..Okay?
Ngo ng gay yi ga!
Ngo jun hai ng gay yi ga..
Cause ngo may mut do duk..
Lui yun hong wai ngo do ng gay yi ga...
Ngo hor yi jo..Ngo hor yi jo bong lui peng yao mai hong wai hei gor gong go doe ngor jun hai ng gay yi.
Lei wun ngo a, jun hai.
Ngo jun hai sieung jo a!
Hong Kong Superstar!