Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Kaip Vakar


by Airija

 

Kaip Vakar Song Text

Kaip Vakar by Airija


Gráþau namo ir vël kaip vakar
Su liûdesiu ir neviltim
Kaip naðtà neðdamas vienatvæ
Karðta kraujuojanèia ðirdim

Ir vël kaip vakar laukiu paukðèio
Debesø baltais sparnais
Gal nuskraidins á melsvà aukðtá
Gal man sparnus iðskleisti leis

Ir rodos skrisèiau nesileisèiau
Plasnoèiau kupinas jëgø
Man þvaigþdës saulë ðviestø skaisèiai
Ir uþsimirðèiau kad esu

Esu sudegintas ir vienas
Ðitam liepsnojanèiam mieste
Tarp keturiø betono sienø
Bandàs prisijaukint saveA-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.