Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Airija - Kaip Vakar lyrics

  Click to play this song!

Kaip Vakar by Airija


Gráþau namo ir vël kaip vakar
Su liûdesiu ir neviltim
Kaip naðtà neðdamas vienatvæ
Karðta kraujuojanèia ðirdim
Ir vël kaip vakar laukiu paukðèio
Debesø baltais sparnais
Gal nuskraidins á melsvà aukðtá
Gal man sparnus iðskleisti leis
Ir rodos skrisèiau nesileisèiau
Plasnoèiau kupinas jëgø
Man þvaigþdës saulë ðviestø skaisèiai
Ir uþsimirðèiau kad esu
Esu sudegintas ir vienas
Ðitam liepsnojanèiam mieste
Tarp keturiø betono sienø
Bandàs prisijaukint saveA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.