Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Airija - Laikas Sukt Is Sito Kelio lyrics

  Click to play this song!

Laikas Sukt Is Sito Kelio by Airija


Man atrodo laikas sukt ið ðito kelio
Kur apgavo vakar ir apgaus rytoj
Kur net medþiai pakelës nelinki gero
Kur paliksi vienas mirtinoj kovoj
Negirdëti juoko negirdëti verksmo
Tiktai vëjas kaukia ausyse
Nëra laimës meilës gërio dþiaugsmo
Neapykanta skausmas akyse
Man atrodo laikas spjaut á ðità purvà
Ir ieðkoti tyro bëganèio vandens
Laikas su ðaknim iðrauti dvasios skurdà
Ir gyvent tylëjimu rudens
Að matau kaþkur toli jau auðta rytas
Tokios saulës niekada dar nemaèiau
Èia ðalia naktis juoda ir meilë iðvaryta
Nori su manim suspëti eik greièiauA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.