Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Airija - Kaip Rukas lyrics

  Click to play this song!

Kaip Rukas by Airija


Tu apglëbk savo ðakom
Ir parodykk tuos kurie ëjo
Ëjo pro ðalá kojom basom
O jø dainos skambëjo skambëjo
Neuþpûsk jø pëdø
Juk èia dar gyvas kraujas
Kuris teka ið mûsø þaizdø
Kaip tiesa pasaulio
Be vardø be þodþiø kalti
Savo Iðgalvota laime
Jie nutolo bet liks tai arti
Neþinia ateina su baime
Ir kai skausmas sujungs rankas
Kurios kils á verkiantá rytà
Kas aprið mûsø þaizdas
Kurios dar nespëjo uþgyti
Ar girdi kalba lietus
Nugalëjæs stiprø vëjà
Jis mums primena mûsø draugus
Kurie taip anksti iðëjo
Dar ilgai bus liûdnas dangus
Dar ilgai bijosim kalbëti
Apie tuos kuriø jau nebus
Apie tuos kuriems skirta tylëtiA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.