Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Kaip Rukas


by Airija

 

Kaip Rukas Song Text

Kaip Rukas by Airija


Tu apglëbk savo ðakom
Ir parodykk tuos kurie ëjo
Ëjo pro ðalá kojom basom
O jø dainos skambëjo skambëjo

Neuþpûsk jø pëdø
Juk èia dar gyvas kraujas
Kuris teka ið mûsø þaizdø
Kaip tiesa pasaulio

Be vardø be þodþiø kalti
Savo Iðgalvota laime
Jie nutolo bet liks tai arti
Neþinia ateina su baime

Ir kai skausmas sujungs rankas
Kurios kils á verkiantá rytà
Kas aprið mûsø þaizdas
Kurios dar nespëjo uþgyti

Ar girdi kalba lietus
Nugalëjæs stiprø vëjà
Jis mums primena mûsø draugus
Kurie taip anksti iðëjo

Dar ilgai bus liûdnas dangus
Dar ilgai bijosim kalbëti
Apie tuos kuriø jau nebus
Apie tuos kuriems skirta tylëtiA-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.