Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Obtest - Apeigos lyrics

  Click to play this song!

Apeigos by Obtest


Tik þodþiai, sparnuoti, lapais pabyra á vëjà,
Tik þemë kraujà sugers, þemë Iðdþiuti spëjo,
It savo rankomis, visa kas gyva kvieèia,
Keliais á juodàjà dirvà, pirðtai þarijas lieèia...
Atvërë þaizdà, sruva kraujas,
Viskà degina aplinkui ir Iðvalo ugnis...
Kas Iðpaþysta savo rankomis sukûrtà,
Protu pavergtà apakins ðirdis...
Ar tai malda, ar tai kelionë
Ið kurios jau niekas niekada nebegryð?
Ar dovanosi savo baimæ, nusilenksi prieð
Gyvybæ, jei kas jos papraðys?
Tiesiai á dangø, krinta Ið rankø,
Tik nespëja akis suþIûrët...
Kyla it liepsnos, uþkeikimai ir burtai,
Tylomis tolimos praeities...
Aidi nuaidi, pavirsta á ðaltá,
Sustoja vanduo á ledà...
Tiesiai á dangø, nuo barzdos,
Paskutiniai midaus laðai...
Atvërë þaizdà, sruva kraujas,
Viskà degina aplinkui ir Iðvalo ugnis...
Kas Iðpaþysta savo rankomis sukûrtà,
Protu pavergtà apakins ðirdis...
Ar tai malda, ar tai kelionë
Ið kurios jau niekas niekada nebegryð?
Ar dovanosi savo baimæ, nusilenksi prieð
Gyvybæ, jei kas jos papraðys?
Tik toliai vingiuoti, suteka upem I prada,
Tik menuo veliai numirs, menuo ramybe rado,
Is tyro sulinio, sudrumstos akys sviecia,
Rankos lyg Jievaro sakos, visa kas gyva kviecia...A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.