» » »

Le'amshich velitzod (walking on) Lyrics

Le'amshich velitzod (walking on) by Ofra Haza  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Le'amshich velitzod (walking on) KEN YESH LI SOD
KOL BOKER MIT'ORER V'MEZAMER
ET HATIKVOT
SHEL YOM CHADASH HU MESADER
MEMALE SHUROT BADAF HAREYKH
ME'ENAH KOL 'ETZEV MESALEK

LAKUM LEHAMSHIKH 'OD
IM KOACH SHEL ELEF SHIRIM
LAKUM LEHAMSHIKH 'OD
LEHAMSHIKH 'OD V'LITZ'OD
LIPHKOACH 'EYNAYIM
EL KESEM 'OROT RECHOKIM
LIPHKOACH 'EYNAYIM
EL SADOT ZHARIM

IM KOREH
U'VALEYLOT HATZEL 'ALAY OVER
SHUV ME'AYEM
AKH BA'AFELAH ELOHIM 'OZER
'OR CHADASH VECHAM ELAY NIGLEH
VIHINEH 'OD YOM NIFLAH 'OLEH


LAKUM LEHAMSHIKH 'OD
IM KOACH SHEL ELEF SHIRIM
LAKUM LEHAMSHIKH 'OD
LEHAMSHIKH 'OD V'LITZ'OD
LIPHKOACH 'EYNAYIM
EL KESEM 'OROT RECHOKIM
LIPHKOACH 'EYNAYIM
EL SADOT ZHARIM

KEN YESH LI SOD YESH LI SOD
KEN ZEH HASOD ZEH HASOD
HU BA TAMID B'REGA'IM KASHIMCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments