Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Tzur menti/se'i yona/sapri tama Lyrics by Ofra Haza

 

Tzur menti/se'i yona/sapri tama by Ofra Haza


TZUR MANOTI W'HAMEDAT CHELEKH
TZUR MANOTI
HADZHABARAT SHABATAY CHAZAKI
SE'I YONAH W'SHIME'YINI
BAKHENAR NADZHANI
WAFITZECHI ZAMARI RONI
BASHIR HATABANANI
W'MAHARI WA'AL TIPENI
LADARAKH SOTANI
KACHI TZEDAH WA'ANISE'AH
W'ANITE'ADIN W'ANISBA'OT
W'ANISH'TAH MA'ANOT DE'OH
W'ANASHI RO'AH 'ALEY NEWAL
W'AZAMARETITANI
SE'I YONAH W'SHIME'YINI
BAKHENAR NADZHANI
SAPRI TAMAH TAMIMAH
SAPRI NOGIL BATEMAH
BAT MALACHIM HACHAKHOMAH
AN MAKUMAKH SAPRI LI
'ONATAH YONAH SA'ADIYAH
LI BAPAL TERIN 'ALIYAH
W'ANI TOCH LEV ONYAH
BAYAFI 'ETAH ME'YLI
HORASHUT BA'AMAT NATUNAH
LACH SHALOMOT HACHATUNAH
AL YASITECH TZOR MAMUNAH
BAT WA'AL YASIG DZHAVULI