» » »

Love song Lyrics

Love song by Ofra Haza  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Love song SIMENI KAHOTAM AL LIBECHA'
SIMENI KAHOTAM AL ZROECHA'
KI AZAH KA'MAVET AHAVAH
KASHAH KISHOL KINA'AH
RESHFHA RESHPE YESH
ESH SHALHEVET YAH
MAYIM RABIM LO YUCHLU
LECHABOT ET HA'AHAVAH
VUNEHAROT LO YISHTEFUHA
IM-YITEN EYSH
ET KOL-HON BEYTO BA'AHAVAH
BOZ YAVUZU LOCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments