» » »

Ma³A Lady Punk Lyrics

Ma³A Lady Punk by Lady Pank  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Ma³A Lady Punk Nie pytaj jej o nic
nie odpowie ci
Nie pytaj jak min¹³
ca³y tydzieñ z³y
W szkole, w domu
wci¹¿ to samo,
¿e czasami chce siê wyæ
Sam pomyœl - jak d³ugo
mo¿na w cnocie ¿yæ ?

Z pi¹tku na sobotê
Idzie raz va banque
Zab³¹kany motyl
Ma³a Lady Punk

We w³osach paciorki
i niebieskie brwi
Z³ocona ¿yletka
w klapie kurtki lœni
Po koncercie, pod hotelem
jak uparty czeka psiak
A¿ idol z gitar¹
wreszcie da jej znak

Z pi¹tku na sobotê...CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments