» » »

Ma³A Wojna Lyrics

Ma³A Wojna by Lady Pank  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Ma³A Wojna Anio³owie, jeœli tylko s¹...
Kryj¹ siê w metalowych bunkrach
Takie listy szybko dr¹
Chc¹ mnie dziœ, chc¹ mnie widzieæ jutro

Paru kumpli ju¿ tam jest
Mówi¹, ¿e krzy¿yk piecze w usta
Nauczeni nie baæ siê
Tylko coœ nie pozwala usn¹æZawsze iœæ - rozkaz, który mam we krwi
Ma³¹ wojnê w sobie mieæ
Z ka¿dym z was walczyæ do utraty tchu
I bez s³ów...
mogê zwaliæ ciebie z nóg
wrogu mój, co wykrzywiasz usta
Nie przepraszaj - tylko wstañ
Nigdy ju¿ nie zobaczysz lustra

Ludzie s¹ po to, ¿eby ¿yæ i tañczyæ
Ludzie s¹ po to, ¿eby mogli walczyæ
Ludzie s¹ i nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹...

Tacy s¹...
Ktoœ zap³aci³ za twój ból
Za szampana ³yk
Od tej chwili bêdziesz mój
Nie, nie odwracaj siê...
Patrz mi w oczy. Patrz !

Ludzie s¹ po to, ¿eby ¿yæ i tañczyæ
Ludzie s¹ po to, ¿eby mogli walczyæ
Ludzie s¹ i nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹...

Ludzie s¹ po to, ¿eby ¿yæ i tañczyæ
Ludzie s¹ po to, ¿eby mogli walczyæ
Ludzie s¹ i nie bêd¹ nigdy lepsi

Ludzie s¹... Nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹... Nie bêd¹ nigdy lepsi
Ludzie s¹...
Nie bêd¹, nie
Nie bêd¹, nie
Nie bêd¹, nie
Nie...CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments