Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Natalia Kukulska - Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie lyrics

  Click to play this song!

Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie by Natalia Kukulska


Dzieñ wspomnienie lata
Dzieñ s³oneczne æmy
Nagle w t³umie w samym œrodku miasta
Ty po prostu ty
Dzieñ godzina zwierzeñ
Dzieñ przy twarzy twarz
Szuka pamiêæ popl¹tanych œcie¿ek
Lecz czy znajdzie nas
Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie
Nie widzia³eœ tego jeszcze
Popatrz o popatrz
Szerokimi ulicami
Nios¹ szczêœcie zakochani
Popatrz o popatrz
Wiatr porywa ich spojrzenia
Biegnie œwiat³em w smugê cienia
Popatrz o popatrz
£¹czy serca wi¹¿e d³onie
Mo¿e nam zawróciæ w g³owie
Te¿
Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie
Dzieñ powrotna podró¿
Dzieñ podanie r¹k
Ale niebo ca³e jeszcze w ogniu
Chce zatrzymaæ wzrok
Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie
Nie widzia³eœ tego jeszcze
Popatrz o popatrz
Szerokimi ulicami
Nios¹ szczêœcie zakochani
Popatrz o popatrz
Wiatr porywa ich spojrzenia
Biegnie œwiat³em w smugê cienia
Popatrz o popatrz
£¹czy serca wi¹¿e d³onie
Mo¿e nam zawróciæ w g³owie
Te¿
Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie
Babe babe nie zrozum mnie Ÿle
W twoim g³osie mo¿na zakochaæ siê
Gdy Natalia œpiewa s³oñce œwieci
Œwiat siê krêci budz¹ siê do ¿ycia chêci
Byliœmy ludŸmi to s¹ z tamtych dni wspomnienia
Anny Jantar g³os na nowo dziœ rozbrzmiewa
Œpiewajmy razem refren wszyscy znacie
S³oneczny rytm przynoszê siostro bracie
Nie ma takiego prawa ani ustawy
Nikt nie odci¹gnie mnie od zabawy
Nareszcie tyle s³oñca w ka¿dym mieœcie
Chicago, L¹dek Zdrój, czy w Budapeszcie
Ja jeszcze nie skoñczy³em swego wywodu
Nie potrzebujê szukaæ przyczyn i powodów
Funky Filon Cz³owiek Roku nie udaje proroka
Lecz traktuje wszystko z przymru¿eniem okaA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.