Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Foje - Kita Diena lyrics

  Click to play this song!

Kita Diena by Foje


kita diena ateis kaip tûkstanèiai kitø
kita diena ar kas pasikeis
kita diena ar vël bus toks rûðkanas dangus
kita diena ar ji bus giedra
kita diena galbût ji jau auðta manyje
kita diena galbût ji ðalia
kita diena jau suplaka tûkstanèiai sparnø
kita diena ar ji bus kita
að nusijuoksiu tamsoje laimei
kuri mane aplenks
að nusijuoksiu tamsoje sëkmei
kuri lydës mane
að nusilenksiu tamsoje ðviesai
kurià atneð diena
að nusilenksiu tamsoje
tegu tik ateis
kita diena ar liks tas chaosas joje
kita diena ar kas iðsispræs
kita diena sustingusios versmës ar pratrûks
kita diena o gal tai ðiandien
að nusilenksiu tamsoje vilèiai
kuri mane apgaus
að nusilenksiu tamsoje mirèiai
kuri suras mane
að nusilenksiu tamsoje meilei
kuri mane paliks
nebegaliu bût tamsoje
geriau jei ateis
kita diena
Linkëjimas ið Ryèio nuo Maþeikiø
mailto:oras@mazeikiai.omnitel.netRecommended sites
A-Z Lyrics Universe

Follow us on

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.