Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Foje - Að Numirsiu Vistiek lyrics

  Click to play this song!

Að Numirsiu Vistiek by Foje


að numirsiu taip pat kaip ir mes visi
tik prieð tai að norëèiau tave pamatyt
man reikëtø kaip paukðèiui nugalëtam þiemos
paragaut paskutiná kart tos ðilumos
kuri sklinda ið rankø meilës pilnø
kuri verèia ieðkoti vël tavo akiø
ir aistros að dar noriu minuèiø keliø
man reikëtø kad dar kartà tai bûtum tu
neiðvengiamai teks savo þvakæ uþpûst
bet prieð tai ðá bei tà dar norëèiau pajust
su pavasario paukðèiais á dangø pakilt
að taip noriu dar kartà ið naujo uþgimt
saulës ðviesà beprotiðkos vasaros gert
ir á jûros gelmes nors trumpam pasinert
man taip reikia iðvyst rudeninius medþius
pabraidyti dar kart po geltonus lapus
ir apakintas sniego dar noriu pabût
á jo patalà baltà bejëgis nugriût
að numirsiu vistiek mano laikas ateis
tik dar bûtø smagu susitikt su draugais
pasëdëti per naktá dar bûtø puiku
pamatyti akis artimiausiø þmoniø
prisiminti dar kartà geriausias dienas
padainuoti dar kartà linksmiausias dainas
o valdove mirtie nepaðauk manæs tuoj
að taip noriu iðvysti kas bus rytoj
Linkëjimai nuo Ryèio ið Maþeikiø!
oras@mazeikiai.omnitel.netRecommended sites
A-Z Lyrics Universe

Follow us on

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.