Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Edwyn Collins - Cztery Pokoje lyrics

  Click to play this song!

Cztery Pokoje by Edwyn Collins


Cztery pokoje, cztery pokoje,
Poka¿ê wszystko wam dopóki jeszcze mogê staæ
Cztery pokoje, cztery pokoje,
Poka¿ê wszystko wam póki jeszcze prosto stojê
Polacy s¹ tak agresywni, a to dlatego, ¿e nie ma s³oñca
nieomal przez siedem miesiêcy w roku, a lato nie jest gor¹ce
tylko zimno i pada zimno i pada na to miejsce w œrodku Europy
gdzie ci¹gle samochody s¹ kradzione, a waluta to polski z³oty
samochody to nie Ruscy kradn¹ tylko robi¹ to w³aœnie Polacy
policja znajduje jeden na sto, natomiast du¿¹ czêœæ owoców pracy
po¿era aparat administracyjno-urzêdniczy
socjalizm totalitarny zmieni³ siê w koncesyjno-etatystyczny
To dziœ jest dzieñ, ostatni dzieñ
zarazem pierwszy dzieñ reszty ¿ycia twojego
Cztery pokoje, cztery pokoje,
Poka¿ê wszystko wam dopóki jeszcze mogê staæ
Cztery pokoje, cztery pokoje,
Poka¿ê wszystko wam póki jeszcze prosto stojê
Biurokracja od czasów upadku komuny rozros³a siê trzykrotnie
z t¹ ró¿nic¹, ¿e zamiast jednej stanowiska obsadzaj¹ cztery partie
pieni¹dze zasadniczo to samo w ramach jednego modelu
tak w³adza, korupcja i k³amstwa prowadz¹ najlepiej do celu
a ró¿nica, ¿e jedni mówi¹, ¿e PRL by³a cool - a drudzy mówi¹, ¿e nie
i ¿e jedni mówi¹, ¿e pewno Boga nie ma - a drudzy mówi¹, ¿e jest
ale zasadniczo to jest jedna formacja nad wyraz paso¿ytnicza
takie dwie strony jednej chor¹giewki tak tutaj zazwyczaj naliczam
Cztery pokoje, cztery pokoje,
Poka¿ê wszystko wam dopóki jeszcze mogê staæ
Cztery pokoje, cztery pokoje,
Poka¿ê wszystko wam póki jeszcze prosto stojê
To dziœ jest noc, ostatnia noc
zarazem pierwsza noc reszty ¿ycia mojego
Cztery pokoje, cztery pokoje,
Poka¿ê wszystko wam dopóki jeszcze mogê staæ
Cztery pokoje, cztery pokoje,
Poka¿ê wszystko wam póki jeszcze prosto stojê
Na przyk³ad w cenie benzyny 70% to podatek
na utrzymanie tej hydry nienasyconej, ich dzieci, ¿on i matek
i w³aœciwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem
tak œwiadomie uszczuplaj¹cym dochody pañstwa - bezideowcem
przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 kilometrów autostrady
Los Angeles ma oko³o 20 - a Warszawa ponad 700 radnych
Polacy maj¹ depresjê totaln¹, dlatego, ¿e nie ma s³oñca
prze 7 miesiêcy w roku a lato bywa czasem nie gor¹ce
Cztery pokoje, cztery pokoje,
Poka¿ê wszystko wam dopóki jeszcze mogê staæ
Cztery pokoje, cztery pokoje,
Poka¿ê wszystko wam póki jeszcze prosto stojê
Polscy pi³karze nie strzelili od kilkuset minut gola
to stan na kwiecieñ 2000 i zakoñczona moja rola
to by³a bardzo gruba Lola; pozdrowienia dla pana Konopki
i jego wspólnika Gawdzika, o losie s³odki ...A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.