Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Capercaillie - Am Buchaille lyrics

  Click to play this song!

Am Buchaille by Capercaillie


Here is the song "Am buchaille ban" which Capercaillie do a lovely
version of on their Crosswinds album. I was sent these words by John
Angus Macleod of Gaidhlig Aig Deas, who got them from someone at An Comunn
Gaidhealach. John Angus wrote a song (Na laithean a bh'ann) for Karen of
Capercaillie, which she broadcast on Radio nan Gaidheal.
If anyone whould like to translate this, I would really appreciate it.
What is a "gini" ?
Craig
1. Och ochan a Righ, gur tinn an galair an gradh;
chan eil neach air am bi nach saoil gur seachdain gach la
Gun d'bhrist e mo chridh 's gun d'sgaoil e cuislean mo shlaint'
Bhith 'g amharc ad dhe/idh, a gheug, a bhroillich ghil bhain, ghil bhain.
2. Nam faiceadh tu geug 's i 'g e/irigh, madainn chiuin cheo
le maise da re/ir ni ceudan mhealladh 'nan doigh -
Gur binne do bheul na teudan fhidheall ri ceol,
'S nach truagh leat mi 'd dhe/idh leam fhe/in air cnocan ri bron, ri bron.
3. 'S ma the/id thu air sraid, a ghraidh, biodh gini 'nad phoc,
Is ol mo dheoch-slaint' gach ait an suidh thu m'an bhord,
An cridhe geal fialaidh, eutrom aighearach og,
'S gur milis leam fhe/in am beul o'n tigeadh an ceol, an ceol.
4. A bhuachaille bhain, ma's aill leat labhairt air thus,
'S ann leat-sa gun dail mo lamh ma thig thu rium dluth;
Is truagh mar a ta nach d'tharaidh mis' agus tu
Ann an eilean gun traigh, gun ramh, gun choite, gun stiuir, gun stiuir.A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.