Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Rytoj Isausus


by Airija

 

Rytoj Isausus Song Text

Rytoj Isausus by Airija


Þalias medþiø vainikas
Supa ðiuos namus
Èia gera pabusti ið ryto
Ir jaustis maþu þmogum

Èia gera pajusti vësà
Ryto vëjo svaigaus
Ir pasileisti dviese
Per pievà gëliø dangaus

Kai niekas daugiau nerûpi
Tik lëkt su paukðèiais kartu
Kai nër svarbiau nieko kaip bûti
Vienas kitam draugu
Kas þino kiek ðitai tæsis
Dienà dvi amþinai
Gal sekanèiam rytui iðauðus
Mes jau nebûsim vaikaiA-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.