Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Recommended site
A-Z Lyrics Universe
Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.

Na sen Lyrics by Urszula

 

Na sen by Urszula


Na sen
Nigdy ju¿ nie wezmê nic
Ja to wiem
Odejœæ ³atwiej jest ni¿ ¿yæ

I na morzu naszych wspólnych lat
Liczê wyspy pe³ne smutnych dat
Aksamitne rafy
Gdy byliœmy tak szczêœliwi

Widzê nasze drzewa
Które wygi¹³ czas

Ja znam
Nasz¹ mi³oœæ pe³n¹ burz
Czasem tnie
W obie strony tak jak nó¿

I g³êboko rani ciebie mnie
Razem ciê¿ko ¿yæ - osobno Ÿle
Chyba zawsze ju¿
Tak bêdziemy pogmatwani

Wspólny adres nasze dzieci sny
Wiêc pomó¿ mi odnaleŸæ tamte dni

Pomó¿ mi odnaleŸæ
Nasze najpiêkniejsze dni
Zaczaruj moje serce
Zostaw mnie bez tchu raz jeszcze
Pomó¿ mi kochaæ
Wyryj w moim sercu siebie
Zrób to przecie¿ wiesz
To nie boli mnie

Dziwne
Jak mi ma³o trzeba snu
S³yszê znów
Mego ¿ycia s³aby puls

Mi³oœæ jest jak deszcz
Który sp³ywa po mnie a¿ do stóp
Sama obok siebie
Jestem znowu tu

Na sen
Lubiê dotyk twoich r¹k
Bojê siê
Kiedy w snach odchodzisz st¹d

Dok¹d p³yniesz
Proszê powiedz mi
O czym œpiewasz
Gdy nie s³yszy nikt

Nie uciekaj ju¿
Przed marzeniem co oœlepia nas
Przecie¿ ja od dawna widzê tylko mrok

Pomó¿ mi odnaleŸæ
Nasze najpiêkniejsze dni
Zaczaruj moje serce
Zostaw mnie bez tchu raz jeszcze
Pomó¿ mi kochaæ
Wyryj w moim sercu siebie
Zrób to przecie¿ wiesz
To nie boli mnie

Nigdy
Ju¿ nie wezmê nic na sen
Bojê siê swoich ciemnych cichych miejsc