» »

Maniac Butcher Lyrics

Maniac Butcher List of LyricsAlbum: Masakr (2010) Lyrics
TOP
[Buy "Masakr" CD]
 1. Desatero Krutých Zim Přežitých V Teple žhnoucí Záře Slávy Minulé
 2. Projížďka Hvozdem Hlubokým Za Oučelem Sčítání Stavůch Vlkůch A Vlkodlakůch
 3. Rozhodnutí Nezvratné Všecken Mír Rozhodně Rozvracející
 4. Bezbožné Rouhání Zpovědní Před Tažení Vojnového Započetím
 5. Masakr Krvavý Pro Plnění Zájmůch Vyšších I řezničení Nadbytečné Pro Kojení Pudůch Nízkých
 6. Zakončení Ouděsné Bezpočtům Krutou Jistotu Slibující, Však Mne Bezpočet Slibných Nejistot Skýtající
Album: Epitaph (2000) Lyrics
TOP
[Buy "Epitaph" CD]
 1. What's Good For Me, That Good is....
 2. Crucial Battle of Blood Successfully Over Is, ...
 3. In the Shades of Storming Mountains....
 4. So Many Murders Have Been Happening...
 5. Experience and Final Wisdom...
Album: Invaze (1999) Lyrics
TOP
[Buy "Invaze" CD]
 1. Všehomír Vseškerý, Ríší Smrti I Polem Bitevním Od Samých Vìkùch Poèátkùch
 2. Bídná Smrt Neslavná Èi Sláva Nesmrtelná, Volba To Jest Veskrze Jednoznaèná
 3. Myšlenky Krvelaèné, I Jiné Potøebnosti Všeliké, Pro Zdárný Prùbìh Bitvy Výhodné
 4. Bìsnìní Bitevní Právì Poèíná, Neb V Tomto Okamžení Hodina Pùlnoèní Odbývá
 5. Øemeslo Váleèné, To Jest Mi Chlebem Všedním I Taktéž Kratochvílí Sváteèní
 6. Invaze Všenièící, Pøinášející Slávu Nehynoucí Vítìzùm I Smrt Nezvratnou Poraženým
 7. Invaze
Album: Cerná Krev (1998) Lyrics
TOP
[Buy "Cerná Krev" CD]
 1. Lza Okolní, Chátra Všeobecná, Jakož I Veškerá Chamraï Nepotøebná
 2. Rada Užiteèná, Kterak Stáøí Dožíti, A Taktéž Doporuèení Vhodné Pro Život A Pøežití
 3. Šílený +ezník, Rovnìž Znám Jako Maniac Butcher V Jazyce Englickém
 4. Žíznìní Po Krvi, Však Všeobecnì Známému Vampyrismu Ne Zcela Podobné
 5. Pøání Nezvyklé Až Prapodivné, Jehož Naplnìním Následkch Neobvyklých Lze Docíliti
 6. Nesmrtelnost I Vìènost, Zpsobeny Prolitím I Následným Požitím Znaèného Množství Lidské Krve
Album: Krvestreb (1997) Lyrics
TOP
[Buy "Krvestreb" CD]
Album: Lucan-antikrist (1996) Lyrics
TOP
[Buy "Lucan-antikrist" CD]
Album: Barbarians (1995) Lyrics
TOP
[Buy "Barbarians" CD]
Album: The Incapable Carrion (1994) Lyrics
TOP
[Buy "The Incapable Carrion" CD]
Comments