» » »

Zawsze Tam Gdzie Ty Lyrics

Zawsze Tam Gdzie Ty by Lady Pank  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Zawsze Tam Gdzie Ty Zamieniê ka¿dy oddech w niespokojny wiatr
By zabra³ mnie z powrotem - tam, gdzie masz swój œwiat
Posk³adam wszystkie szepty w jeden ciep³y krzyk
¯eby znalaz³ ciê a¿ tam, gdzie pochowa³aœ sny

Ju¿ teraz wiem, ¿e dni s¹ tylko po to,
by do ciebie wracaæ ka¿d¹ noc¹ z³ot¹
Nie znam s³ów, co maj¹ jakiœ wiêkszy sens
Jeœli tylko jedno - jedno tylko wiem:
Byæ tam, zawsze tam, gdzie tyNie pytaj mnie o jutro - to za tysi¹c lat
P³yniemy bia³¹ ³ódk¹ w niezbadany czas
Posk³adam nasze szepty w jeden ciep³y krzyk
By ju¿ nie uciek³y nam, by wysuszy³y ³zy

Ju¿ teraz wiem, ¿e dni s¹ tylko po to,
by do ciebie wracaæ ka¿d¹ noc¹ z³ot¹
Nie znam s³ów, co maj¹ jakiœ wiêkszy sens
Jeœli tylko jedno - jedno tylko wiem:
Byæ tam, zawsze tam, gdzie ty

Ju¿ teraz wiem, ¿e dni s¹ tylko po to,
by do ciebie wracaæ ka¿d¹ noc¹ z³ot¹
Nie znam s³ów, co maj¹ jakiœ wiêkszy sens
Jeœli tylko jedno - jedno tylko wiem:
Byæ tam, zawsze tam, gdzie ty

Budziæ siê i chodziæ, spaæ we w³asnym niebie
Byæ tam, zawsze tam, gdzie ty
¯egnaæ siê co œwit i wracaæ znów do ciebie
Byæ tam, zawsze tam, gdzie ty
Budziæ siê i chodziæ, spaæ we w³asnym niebie
Byæ tam, zawsze tam, gdzie tyCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments