» » »

Tacy Sami Lyrics

Tacy Sami by Lady Pank  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Tacy Sami Samotna i z³a
Jakbyœ z planety by³a zimnej
Tak to d³ugo trwa,
¿e nikt nigdy nie zna³ ciebie innej
Daleka jak sen
Wci¹¿ nie dostrzegasz spraw i ludzi
A gdzieœ czeka ten,
który kiedyœ wreszcie ciê obudzi

Tak dobrze ciê znam...
Chyba nawet lepiej ni¿ ty siebie
Jestem taki sam...
Wci¹¿ widzê setki plam na niebie
Nieufnoœæ to mg³a,
Co przynosi tylko ciszê
Jak klatka ze szk³a
Nie pozwala nam siê s³yszeæTacy sami, a œciana miêdzy nami...
Tacy sami
Tacy sami, a œciana miêdzy nami...
Tacy sami

I nie mów mi, nie,
¿e czasem tak¿e ¿ycie siê op³aca
Sama dobrze wiesz,
¿e co dzieñ tracisz coœ, co ju¿ nie wraca
SamotnoϾ to pies
Co k¹sa tak bez uprzedzenia
Ja wiem jak to jest...
Znam to przecie¿, znam, a¿ do znudzenia

Tacy sami, a œciana miêdzy nami...
Tacy sami
Tacy sami, a œciana miêdzy nami...
Tacy sami

Tacy sami
Tacy sami
Tacy sami
Tacy sami

Tacy sami, a œciana miêdzy nami...
Tacy sami
Tacy sami, a œciana miêdzy nami...
Tacy sami

Tacy sami, a œciana miêdzy nami...
Tacy sami
Tacy sami, a œciana miêdzy nami...
Tacy samiCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments