» » »

Omaras Zarli Lyrics

Omaras Zarli by Irakli Carkviani  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Omaras Zarli Omaras hyavda patara ZaRli, aWmevda 'kalbass~ sirbiliT daRlils
ZaRls hqonda Tvalebi sul cremliT savse
Da mTeli qalaqi ambobda ase:
Omaras ZaRli omaras ar gavs,
Is Zilis win mainc miirTmevs nagavs,
AiRebs omara Jangian nagans da moklavs I'm finias, romelic ar gavs.

Me Cemo deda, kargad mesmis Seni
Da vici rogor Seicvala dro,
DRes daixura siyvarulis skola
Da dakles Cveni erTad yofnis xbo.
Me vnaxe SoTa rogor ijda qvaze
Da Tamar mefes ver uwevda mklavs,
Cven yvela erTad ver movediT azrze,
Rom siyvaruli anarqias gavs.CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments