Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Odþiai Tylà Lyrics by Foje

 

Odþiai Tylà by Foje


tolstanti saule pro ðakas
tolstantis að nuo jos lange
vakaro kalbos erdvëje
gesta aplenkdamos mane
nors þiebias tûkstanèiai langø
ir girdis þingsniai prie namø
að þodá iðtarsiu jis nuskæs tyloj
galbut tik jinai mane iðgirs
kiek tûkstanèiø þodþiø að iðtariau jai
kiek jø dar reikës á jà iðtart
saulës apakinta diena
triukðmo ir nerimo pilna
rûpesèiø tvaikas virð galvø
að kaip ir tu èia gyvenu
nors gatvëj tûkstanèiai veidø
ir ðirdys plyðta nuo dainø
þiuriu á atviras akis
ar jos kà naujo pasakys
þvilgsnis ið veidrodþio gelmës
tai kà iðtarsiu ar girdës
nors tik save tesuprantu
nors neradau kitø akiø
Linkëjimas ið Ryèio nuo Maþeikiø
mailto:oras@mazeikiai.omnitel.net