Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Odþiø Reikðmë Lyrics by Foje

 

Odþiø Reikðmë by Foje


auksas tai tavo tikslai
Vilnius laukiniø namai
þvaigþdës pasauliai kiti
norai tai kà jauti
mirti tai gimti kitur
kristi tai kilti þemyn
meilë tai tavo kanèia
niekas visa kas èia
laisvë tu jos nejutai
paukðèiai tai laisvës vaikai
himnai tai masiø daina
melas tai tavo tiesa
bereikðmiø þodþiø reikðmë
Rytis ið Maþeikiø
Mailto:oras@mazeikiai.omnitel.net