Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Super Junior M - Love Is Sweet lyrics

  Click to play this song!

Love Is Sweet by Super Junior M


Zhè chéng shì yè wÎn nào hong hÒng
Rén cháo xiàng kuàI zhuÎn de shí zhMng
Zhè bú shì wÒ yào de gÎn dòng
Lián jià de zhung dMu tàI nóng
Zhè gÎn jué wÒ bù zh+ zn me xíng róng
Ji dào shàng shÎn shuò de ní hóng
Jiù xiàng shì duÎn zàn de xiào róng
Néng bu néng gI wÒ yì fn zhMng
n n jìng jìng gn nÐ gMu tMng
Q+n àI de wÒ zhn de gn t men bù tóng
Huà bù duM wÒ tin shng màn shú
Bú shì bù xiÎng qin nÐ shÒu
ZhÐ shì zàI dng nÐ wI xiào diÎn tóu
Duì nÐ wÒ shÐ zhMng wn róu
QÐng bié guàI wÒ chén mò hàI xik màn shú wéI yMng bào
ZhÎo lÐ yóu
WÒ zhn de àI shàng bù luó suM ké yÐ hn yóng
GÎn dà shng dì shuM
* xìng fú shàng yÎn jù qíng wI tián wÒ q+ng cháng
NÐ de liÎn
KI x+n míng xiÎn wÒ men wÎng duì fng de
Shn shàng hù nián
KuàI lè bú bì xián wÒ men zhù zàI bí cÐ x+n lÐ miàn yì
Tin tin lI j+ juàn liàn
Xìng fú shàng yÎn jù qíng wI tián wÒ q+ng cháng
NÐ de liÎn
Jié jú xin yàn gù shi lÐ wÒ men yì qÐ zÒu
Hn yuÎn
Wán mI yì zhng biàn àI gng chk lú zhèng x+n
Xin wÒ q+ng yÎo xià yóng yuÎn
Zhè chéng shì yè wÎn nào hong hÒng
Rén cháo xiàng kuàI zhuÎn de shí zhMng
Zhè bú shì wÒ yào de gÎn dòng
Lián jià de zhung dMu tàI nóng
Zhè gÎn jué wÒ bù zh+ zn me xíng róng
Ji dào shàng shÎn shuò de ní hóng
Jiù xiàng shì duÎn zàn de xiào róng
Néng bu néng gI wÒ yì fn zhMng
n n jìng jìng gn nÐ gMu tMng
Q+n àI de wÒ zhn de gn t men bù tóng
Huà bù duM wÒ tin shng màn shú
Bú shì bù xiÎng qin nÐ shÒu
ZhÐ shì zàI dng nÐ wI xiào diÎn tóu
Duì nÐ wÒ shÐ zhMng wn róu
QÐng bié guàI wÒ chén mò hàI xik màn shú wéI yMng bào
ZhÎo lÐ yóu
WÒ zhn de àI shàng bù luó suM ké yÐ hn yóng
GÎn dà shng dì shuM
* xìng fú shàng yÎn jù qíng wI tián wÒ q+ng cháng
NÐ de liÎn
KI x+n míng xiÎn wÒ men wÎng duì fng de
Shn shàng hù nián
KuàI lè bú bì xián wÒ men zhù zàI bí cÐ x+n lÐ miàn yì
Tin tin lI j+ juàn liàn
Xìng fú shàng yÎn jù qíng wI tián wÒ q+ng cháng
NÐ de liÎn
Jié jú xin yàn gù shi lÐ wÒ men yì qÐ zÒu
Hn yuÎn
Wán mI yì zhng biàn àI gng chk lú zhèng x+n
Xin wÒ q+ng yÎo xià yóng yuÎn
Rap:
NÐ yào shén me qí shí qí shí wÒ dÒng nà liàn àI jiù gI
Fàng q+ng sMng
PÎo ch l fng bù xk yào yÎn hóng guò
DuM de zhÎng shng shì zhÒng xk róng nÐ
Y dÒng
WÒ bú huì bin zh+ nà mI'mèng dàn què huì ràng nÐ
Hn shòu chÒng gI de zhn x+n hn shòu yòng
* xìng fú shàng yÎn jù qíng wI tián wÒ q+ng cháng
NÐ de liÎn
KI x+n míng xiÎn wÒ men wÎng duì fng de
Shn shàng hù nián
KuàI lè bú bì xián wÒ men zhù zàI bí cÐ x+n lÐ miàn yì
Tin tin lI j+ juàn liàn
Xìng fú shàng yÎn jù qíng wI tián wÒ q+ng cháng
NÐ de liÎn
Jié jú xin yàn gù shi lÐ wÒ men yì qÐ zÒu
Hn yuÎn
Wán mI yì zhng biàn àI gng chk lú zhèng x+n
Xin wÒ q+ng yÎo xià yóng yuÎnA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.