Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


National Anthem - Netherlands Native Anthem Text lyrics

  Click to play this song!

Netherlands Native Anthem Text by National Anthem


1568, written by Mr. Marnix van St. Aldegonde
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet
Den Vaderlant ghetrouwe
Blyf ick tot in den doet
Een Prince van Oraengien
Ben ick, vrij, onverveert
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert
In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht
Daerom ben ick verdreven
Om Landt om Luyd ghebracht
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument
Dat ick sal wederkeeren
In mijnen Regiment
Leydt u mijn Ondersaten
Die oprecht zijn vanaert
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy beswaert
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach
Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet en choont
Mijn Broeders hooch van Namen
Hebbent u ook vertoont
Graef Adolff is ghebleven
In Vrieslandt in den Slach
Zijn Siel int eewich Leven
Verwacht den Jongsten dach
Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen Man
Voor Godes Woort ghepresesen
Heb ick vrij onaecht
Als een Helt sonder vreesen
Mijn Edel bloet ghewaecht
Mijn schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nemmermeer
Dat ick doch vroom mach blijven
U dienaer taller stondt
Die Tyranny verdrijven
Die my mijn hert doorwondt
Van al die my beswaren
End mijn Vervolghers zijn
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet
Als David moeste vluchten
Voor Saulus den Tyran
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman
Maer Godt heeft hem verheven
Verlost uut alder noot
Een Coninckrijck ghegheven
In Israel seer groot
Nae tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet
Daer na so doet verlanghen
Mijn Vorstelick ghemoet
Dat is dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt
Niet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks Landen goet
Dat u de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet
Als ick daer aen ghedencke
Mijn Edel hert dat bloet
Als een Prince op gheseten
Met mijner Heyres cracht
Van den Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht
Die by Maestricht begraven
Bevreesde mijn ghewelt
Mijn Ruyters sachmen draven
Seer moedich door dat Velt
Soo het den wille des Heeren
Op die tijt had gheweest
Had ick gheern willen keeren
Van u dit swaer tempeest
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert
Die men altijt moet loven
En heeftet niet begheert
Seer Princelyck was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet
Stantvastlich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront
Dat hy mijn saech wil reden
Mijn onschult doen bekant
Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot
U herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu troyt
Tot Godt wil u begheven
Sijn heylsaem Woort neemt aen
Als vrome Christen leven
Tsal hier haest zijn ghedaan
(Prince)
Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter Macht
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht
Dan dat ick Godt den Heere
Der Hoochster Majesteyt
Heb moeten obedieren
In der gherechticheyt
Sent by Carlos André Pereira da Silva BrancoA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.