Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Kult - Brooklyñska rada ¯ydów lyrics

  Click to play this song!

Brooklyñska rada ¯ydów by Kult


Aj-jaj...
Na granicy miêdzy bo¿nicami zebra³a siê rada rozumnych
"Co pocz¹æ by m³odzi zaczêli jak kiedyœ zachodziæ do domów œwi¹tynnych?"
By starsi nie stali pod deszczem co lun¹³ ze wszystkich zebranych wstydów
Bêdzie to krótka opowieœæ o Brooklyñskiej Radzie ¯ydów
£¹ka na niebie siê koñczy
Ja tañczê, tañczê na s³oñcu
S³owo na które czeka³em
Pad³o z Twoich ust w koñcu
Tañczê, ja tañczê na ³¹ce
Przecie¿ ³¹ka to s³oñce
M¹drze œwiat zosta³ stworzony
Dziêki za to Ci Ojcze
M³odzi chc¹ czegoœ zupe³nie innego od tego co chcieliby starsi
Stary rabin tak mówi³, przyklasnêli mu wszyscy niemal¿e
M³odzi œwiat inny dostaj¹ niŸli starsi dostali
Teraz oklaski rozleg³y siê nawet z najdalszej czêœci sali
£¹ka na niebie siê koñczy
Ja tañczê, tañczê na s³oñcu
S³owo na które czeka³em
Pad³o z Twoich ust w koñcu
Tañczê, ja tañczê na ³¹ce
Przecie¿ ³¹ka to s³oñce
M¹drze œwiat zosta³ stworzony
Dziêki za to Ci Ojcze
Aj-waj, a...
Tu na Williamsburgu tak ma³o m³odzie¿y zaszczyca wizyt¹ swoj¹ Pana,
Dla nich ktoœ wielki to Beastie Boys, czy nawet czasem muzyka czarna, Aj-waj!
Mogliœcie s³uchaæ co wam mówili, dotrzymaæ te¿ by³o z nimi umów
Kiedy rozmawiaæ z wami chcieli jeszcze radzi³a Brooklyñska Rada ¯ydów
£¹ka na niebie siê koñczy
Ja tañczê, tañczê na s³oñcu
S³owo na które czeka³em
Pad³o z Twoich ust w koñcu
Tañczê, ja tañczê na ³¹ce
Przecie¿ ³¹ka to s³oñce
M¹drze œwiat zosta³ stworzony
Dziêki za to Ci Ojcze
£¹ka na niebie siê koñczy
Ja tañczê, tañczê na s³oñcu
S³owo na które czeka³em
Pad³o z Twoich ust w koñcu
Tañczê, ja tañczê na ³¹ce
Przecie¿ ³¹ka to s³oñce
M¹drze œwiat zosta³ stworzony
Dziêki za to Ci Ojcze
£¹ka na niebie siê koñczy
Ja tañczê, tañczê na s³oñcu
S³owo na które czeka³em
Pad³o z Twoich ust w koñcu
Tañczê, ja tañczê na ³¹ce
Przecie¿ ³¹ka to s³oñce
M¹drze œwiat zosta³ stworzony
Dziêki za to Ci OjczeA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.