Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Kasia Kowalska - Samotnie spêdzê noc lyrics

  Click to play this song!

Samotnie spêdzê noc by Kasia Kowalska


Myœli czarne na codzieñ mam
albo defekt inny
nie chcê czuæ jak stajemy siê
wobec siebie zimni
dobrze smakuje kawy ³yk
œwie¿y powietrza ch³ód
w ka¿dy dzieñ gdy ciebie brak
dotyk twój tak koj¹cy by³
teraz ju¿ go nie chcê
i wszystkich rzeczy z³o¿onych na
me w¹tpliwe szczêœcie
sama przed sob¹ przyznaæ chcê
nie zmusza przecie¿ nikt
nie wierzy³am nigdy w nas
S³owa z twych ust, ¿e siê starasz jak nikt
korowody twych k³amstw
nie przes³oni¹ mych prawd
jeœli tak¹ mi³oœæ chcesz daæ mi
to samotnie spêdzê noc
Dziœ wiem, ¿e kiedyœ znajdê
mych ³ez serce warte
mam czas by czekaæ na znak
z³y los przytrafi³ siê
i co noc w milczeniu chcê tkwiæ
by ju¿ nie straciæ mych szans
by ju¿ nie sp³oszyæ mych szans
Wcale nam tak nie by³o Ÿle
tak przynajmniej czu³eœ
jeszcze dziœ w os³upieniu trwasz
jeszcze brak ci tchu - wiem
samotnoœæ ciê¿ka staje siê
nie starcza czasem si³
w ka¿dy dzieñ, gdy kogoœ brak
Be³kot z twych ust, ¿e siê starasz jak nikt
korowody twych k³amstw
nie przes³oni¹ mych prawd
jeœli tak¹ mi³oœæ chcesz daæ mi
to samotnie spêdzê noc
Dziœ wiem, ¿e kiedyœ znajdê
mych ³ez serce warte
mam czas by czekaæ na znak
z³y los przytrafi³ siê
i co noc w milczeniu chcê tkwiæ
by ju¿ nie straciæ mych szans
by ju¿ nie sp³oszyæ mych szans
Niepotrzebni ju¿ sobie tak
ws³uchujemy siê w noc
zagubiony rytm naszych cia³
straci³ ju¿ moc
straci³ ju¿ swój dawny czarA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.