Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Foje - Vienà Kartà Paryþiuj lyrics

  Click to play this song!

Vienà Kartà Paryþiuj by Foje


tavo nekaltybë man atvërë vël
akis á saulæ
tavo nekaltybë lyg lietus iðplovë
uþterðtas mintis
tavo nekaltybë ðá pasaulá man parodë
vël ið naujo
tavo nekaltybë atidarë uþsitrenkusias
duris
vienà kartà paryþiuj
svaièiojau apie tave
vienà kartà paryþiuj
rytui nuðvitus lange
tu sugriovei viskà ir po to vël viskà
pastatei ið naujo
tu keistai tylëjai taip keistai kad net
prakalbinai mane
tavo nekaltybë iðiliejo ir uþvaldë
mano kraujà
tavo nekaltybë tartum ðëlstanti
palaima pragare
Rytis ið Maþeikiø
Mailto:oras@mazeikiai.omnitel.netRecommended sites
A-Z Lyrics Universe

Follow us on

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.