Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Foje - Kai Perplauksi Upæ lyrics

  Click to play this song!

Kai Perplauksi Upæ by Foje


vaikas pamatë juodai apsirengusà þmogø
kur dëjo ant kapo gëles
kas bus kai að vienà dienà numirsiu
gan tyliai atsakë tam vaikui mama
kai perplauksi upæ kitam jos krante
tu viskà pamirði bet rasi mane
þmonës jauni susikibæ uþ rankø
tylëjo kol jis atsisuko á jà
kas bus kai mes ðá pasaulá paliksim
atsakë ji perbraukus plaukus ranka
aukðtai kalnuose atsiskyrëlis vieniðas
kreipësi tiesiai á dievà malda
kas bus kai tu mano sielà pakviesi
atsakë aukðèiausias jam tyliai tada
Linkëjimai nuo Ryèio ið Maþeikiø!
oras@mazeikiai.omnitel.netRecommended sites
A-Z Lyrics Universe

Follow us on

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.