Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Edwyn Collins - Kolorowy Wiatr (From Pocahontas) lyrics

  Click to play this song!

Kolorowy Wiatr (From Pocahontas) by Edwyn Collins


Ty masz mnie za g³upi¹ dzikuskê
Lecz choæ ca³y œwiat zwiedzi³eœ,
ZjeŸdzi³eœ wzd³u¿ i wszerz.
I m¹dry jesteœ tak,
¯e a¿ s³ów podziwu brak
- Dlaczego, powiedz mi, tak ma³o wiesz?
Ma³o wiesz?
Na l¹dzie, gdy rozgl¹dasz siê l¹duj¹c,
Chcesz wszystko mieæ na w³asnoœæ, nawet g³az.
A ja wiem, ¿e ten g³az ma tak¿e duszê,
Imiê ma i zaklêty w sobie czas.
Ty myœlisz, ¿e s¹ ludŸmi tylko ludzie,
Których ludŸmi nazywaæ chce twój œwiat.
Lecz jeœli pójdziesz tropem moich braci,
Dowiesz siê najwiêkszych prawd, najœwiêtszych prawd.
Czy wiesz czemu wilk tak wyje
W ksiê¿ycow¹ noc,
I czemu ryœ tak zêby szczerzy rad?
Czy powtórzysz te melodie co z gór p³yn¹,
Barwy, które kolorowy niesie wiatr,
Barwy, które kolorowy niesie wiatr.
Pobiegnij za mn¹ leœnych duktów szlakiem,
Spróbujmy jagód w pe³ne s³oñca dni.
Zanurzmy siê w tych skarbach niezmierzonych
I choæ raz o ich cenach nie mów mi.
Ulewa jest m¹ siostr¹, strumieñ bratem,
A ka¿de z ¿ywych stworzeñ to mój druh.
Jesteœmy po³¹czonym z sob¹ œwiatem,
A natura ten kr¹g ¿ycia wprawia w ruch.
Do chmur ka¿de drzewo siê pnie
- Sk¹d to wiedzieæ masz, skoro œcinasz je?
To nie tobie ptak siê zwierza
W ksiê¿ycow¹ noc,
Lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar.
Ch³on¹cym te melodie, co z gór p³yn¹ -
Barwy, które kolorowy niesie wiatr.
Mo¿esz zdobyæ œwiat,
Lecz to bêdzie tylko œwiat,
Tylko œwiat -
Nie barwy, które niesie wiatr.A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.