Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Capercaillie - Gaol Troimh Aimsirean lyrics

  Click to play this song!

Gaol Troimh Aimsirean by Capercaillie


(Love through the seasons)
Geamhradh air chul dhuinn 's funchd an Dubhlachd
Is gealladh earraich ris tighinn 'n ar smuain
Aimsir dochais dh' aois 's dh' oighridh
Agus aimsir solais a leigeil dheth suain
Fluran a' dusgadh blath's a' lughas
Is spionnadh as ur, an gaol bha'n inbhe dhol fuar.
Gradh geal an t-samhraidh cas-ruisgt' a deann-ruidh
Is lathean sona ar leinn iad gun cheann
Dearrsadh greine toirt uainn leirsinn
A' dalladh ar ceile air saoghal mar bh'ann
Seall ud am marach s'fiamh a' ghair air
Tairgse dhuinn gradh nach fas fuar no fann
Oiteag an fhoghair fionnar thar fadhail
Is arbhar fearrain nis buainte ri lar
Dia ri mholadh 'son an toraidh
Is Cruachan de chaonnadh fad' geamhraidh gu 'r blath's
Duilleach a' seargadh measan cuid searbh dhuidh
Is Roimhimm an dearbhadh air daighneachd ar graidh.
'Nuair thig an geamhradh reothadh mar lannsa
Is storimean naimhdeil
Tigh'nn oirnne bho'n
Tuath Dhuinn mar choist e gaol g'e seasmhach
'M faigh sinn an teisteanas maireannach buan
Dorcha g'e laithean dluth dhuinn tha marach
'S Earrach an aigh cur cagair 'n ar cluais.A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.