SOUNDTRACKS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARTISTS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music blog

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only.

Kto zamiast mnie Lyrics by Urszula

 

Kto zamiast mnie by Urszula


Kto zamiast mnie ciê ca³uje?
Dzieñ pe³en dziur kto ceruje?
Gdy upadniesz kto kto poda ci d³oñ?
Czujê siê jak przeŸroczysta
Nie widzê siê w oknach wystaw
Tysi¹c g³ów ma t³um nikt nie widzi mnie

Od nigdy do zawsze by³ jeden krok
Nikt nie zrobi³ go
Od zawsze do nigdy drog¹ na skos
idê w noc
W pêdz¹cych poci¹gach budzimy siê
ty i ja
W hotelach pamiêci szukamy siê
raz po raz

Kto wi¹¿e ci rano szalik?
Kto mówi - znów tyle palisz?
Kto wychodzi w deszcz ¿eby kupiæ chleb.
O w³asne sny siê potykam
Wci¹¿ trudniej mi jest oddychaæ
Wzi¹³eœ ca³y tlen z pud³a czterech œcian

Od nigdy do zawsze by³ jeden krok
Nikt nie zrobi³ go
Od zawsze do nigdy drog¹ na skos
idê w noc
W pêdz¹cych poci¹gach budzimy siê
ty i ja
W hotelach pamiêci szukamy siê
raz po raz

Œwiat³o ju¿ nie nie jest z nami
Nie budzi nas dzieñ tr¹bkami
Ta muzyka gra zielono tak w innym domu dziœ
Kto zamiast mnie ciê ca³uje
Dni pe³ne dziur kto ceruje
Gdy upadniesz kto - pomyœl kto
kto poda ci d³oñ?