» » »

Na bruku Lyrics

Na bruku by T.Love  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Na bruku Kochanie, wczoraj zwolnili mnie z pracy
Wiedz o tym, ¿e nie dali mi szansy
Kazali odejϾ, wyrzucili za drzwi

Nasze mieszkanie sypie siê od spodu
W naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu
Pomyœl kochanie, nie kupiê ci ju¿ nicZostawmy to i chodŸmy na spacer,
Bo dzisiaj œwiat wygl¹da inaczej
Gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas
Kolor i zapach wiruj¹ w g³owie
Mocno oddychaj, poczuj to w sobie
Szalona wolnoœæ, chcesz siê ud³awiæ ni¹

Stanê w kolejce po swój zasi³ek
Ty zamiast butów przyniesiesz mi mi³oœæ
A nasze ³ó¿ko zap³onie jeszcze raz

Potem wydamy ostatnie pieni¹dze
Sk¹pany w winie popatrzê na s³oñce
Pomyœl kochanie, nie kupiê ci ju¿ nic

Zostawmy to i chodŸmy na spacer,
Bo dzisiaj œwiat wygl¹da inaczej
Gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas

Stanê w kolejce po swój zasi³ek
Ty zamiast butów przyniesiesz mi mi³oœæ
A nasze ³ó¿ko zap³onie jeszcze raz

Potem wydamy ostatnie pieni¹dze
Sk¹pany w winie popatrzê na s³oñce
Pomyœl kochanie, nie kupiê ci ju¿ nic

Zostawmy to i chodŸmy na spacer,
Bo dzisiaj œwiat wygl¹da inaczej
Gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas
Kolor i zapach wiruj¹ w g³owie
Mocno oddychaj, poczuj to w sobie
Szalona wolnoœæ, chcesz siê ud³awiæ ni¹CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments