Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Jest super - T.Love

 

Jest super by T.Love


Popatrz na wspania³e autostrady
Na drogi, na których nie znajdziesz wybojów
Rosn¹ nowe bloki i nie ma wypadków
W czystych szpitalach ludzie umieraj¹ rzadko
Mamy extra rz¹d i super prezydenta
Ci wszyscy ludzie to wspaniali fachowcy
Ufam im i wiem, ¿e wybra³em swoj¹ przysz³oœæ
Za rêkê poprowadz¹ mnie do Europy
Jest super
Jest super
Wiêc o co Ci chodzi
Mamy tolerancjê wobec innych upodobañ
Koœció³ zaciekle broni najbiedniejszych
Bogaci s¹ fajni i w miarê uczciwi
Policja surowo karze z³ych przestêpców
Jest super
Jest super
Wiêc o co Ci chodzi
Wiêc o co Ci chodzi
Jest super
Jest super
Jest super
Jest super
Wiêc o co Ci chodzi