» » »

Jest super Lyrics

Jest super by T.Love  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Jest super Popatrz na wspania³e autostrady
Na drogi, na których nie znajdziesz wybojów
Rosn¹ nowe bloki i nie ma wypadków
W czystych szpitalach ludzie umieraj¹ rzadko
Mamy extra rz¹d i super prezydenta
Ci wszyscy ludzie to wspaniali fachowcy
Ufam im i wiem, ¿e wybra³em swoj¹ przysz³oœæ
Za rêkê poprowadz¹ mnie do Europy

Jest super
Jest super
Wiêc o co Ci chodzi

Mamy tolerancjê wobec innych upodobañ
Koœció³ zaciekle broni najbiedniejszych
Bogaci s¹ fajni i w miarê uczciwi
Policja surowo karze z³ych przestêpców

Jest super
Jest super
Wiêc o co Ci chodzi

Wiêc o co Ci chodzi
Jest super
Jest super

Jest super
Jest super
Wiêc o co Ci chodziCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments