SOUNDTRACKS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARTISTS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #All lyrics are the property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.

Chelovechki Lyrics by T.A.T.U. Chelovechki by T.A.T.U.


Noch...
Vremya nå dlya snà...
Prîch...
Mràchnye druzya...
Svåt...
Såvshih bàtàråI...
Båg...
Màlånkih tånåI...
Zvuk...
Nuzhnî priglushàt...
Vzglyad...
Luchshe îpustit...
Spyat...
Prîstî îtklyuchit...
Stràh...
Luzhshå nå budit...

Zàkrutilis karusåli
Ràzbåzhàlis, nå uspåli
Ràsstrålyali kîràbli my
Bystrî, pîdlî, glupî, mimî
Ràzbivàyutsya nà schàstå
Ràzlåtàyutsya îb stånu
Chålîvåchki nà zàpchàsti
Chålîvåchki nà zàmånu.