» » »

Pogo Lyrics

Pogo by Tankcsapda  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Pogo Artatlan vagy „ne arj hozza¡m”
Hazudsz nekem as an elhinnam tala¡n
De a fota³k amiket la¡ttam ra³lad
A legjobb porna³kapek
A szoba¡m fala¡n
Na ja³l van an
Nem vagyok egy olyan sra¡c
Ne falj ama­g engem la¡tsz
Na ja³l van an
Nem vagyok egy olyan sra¡c
De jobb ha tudod hogy
A pogo az nem egy ta¡nc
Csala¡di faszek anya¡d raszeg
Apa¡d meg a panz meg a pina¡k rabja
Garizel mint a gap a lat
A vagan magis a Nagy TesÂ’vared kapja
Na ja³l van an
Nem vagyok egy olyan sra¡c
Ne falj tQlem ama­g engem la¡tsz
Nincs baj an
Nem vagyok egy olyan sra¡c
De jobb ha tudod hogy
A pogo az nem egy ta¡ncCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments