Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Immortality Roars - Rudra

 

Immortality Roars by Rudra


Avidyopadhiko jivo mayopadhika ishvara
Mayavidyagunatita brahma vedantadindima
Sakaram ca nirakaram sagunam cagunatmakam
Tattvam tadbrahma paramamiti vedantadindima
Namaharupabhimana syatsamsara sarvadehinam
Saccidanandadrshti syanmuktir vedantadindima
Saccidanandasatyatve mithyatve namarupayo
Vijnate kimidam jneyamiti vedantadindima