Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Recommended site
A-Z Lyrics Universe
Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.

Miej oczy otwarte Lyrics by Reni Jusis

 

Miej oczy otwarte by Reni Jusis


Czasem musisz straciæ coœ
Aby dostrzec ile by³o to dla ciebie warte
Czasem gdy nadejdzie noc
Nagle czujesz, ¿e to by³ najpiêkniejszy dzieñ
Mo¿e gdy obudzisz siê
Wreszcie pojmiesz, ¿e ta z któr¹
Dzielisz los przez jedn¹ œcianê
Poza Tob¹ nie widzi nic
Jesteœ dla niej ca³ym œwiatem
Dlatego miej swe oczy szeroko otwarte
By nie omin¹³ Ciê ¿aden cud
Dlatego miej w swym sercu na zawsze odwagê
Abyœ zrozumieæ innych móg³
Czasem nie domyœlasz siê
Jak niewiele jeszcze brakuje Ci by schwytaæ szczêœcie
Czasem gdy nie mówisz nic
To na twarzy twej wypisane wszystko jest
Mo¿e kiedy spotkasz j¹
Znajdziesz takie s³owa, które znaj¹ ca³¹ prawdê
A jej uœmiech bêdzie lœni³
W twej pamiêci niczym diament
Nie wymyœli³am tego teraz
I nie pamiêtam sk¹d to wiem
Mo¿e to prawda mnie natchnê³a
Aby kiedyœ obudziæ Ciê
Dlatego miej swe oczy szeroko otwarte
By nie omin¹³ Ciê ¿aden cud
Dlatego miej w swym sercu na zawsze odwagê
Abyœ zrozumieæ innych móg³