» » »

Miej oczy otwarte Lyrics

Miej oczy otwarte by Reni Jusis  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Miej oczy otwarte Czasem musisz straciæ coœ
Aby dostrzec ile by³o to dla ciebie warte
Czasem gdy nadejdzie noc
Nagle czujesz, ¿e to by³ najpiêkniejszy dzieñ
Mo¿e gdy obudzisz siê
Wreszcie pojmiesz, ¿e ta z któr¹
Dzielisz los przez jedn¹ œcianê
Poza Tob¹ nie widzi nic
Jesteœ dla niej ca³ym œwiatem

Dlatego miej swe oczy szeroko otwarte
By nie omin¹³ Ciê ¿aden cud
Dlatego miej w swym sercu na zawsze odwagê
Abyœ zrozumieæ innych móg³Czasem nie domyœlasz siê
Jak niewiele jeszcze brakuje Ci by schwytaæ szczêœcie
Czasem gdy nie mówisz nic
To na twarzy twej wypisane wszystko jest
Mo¿e kiedy spotkasz j¹
Znajdziesz takie s³owa, które znaj¹ ca³¹ prawdê
A jej uœmiech bêdzie lœni³
W twej pamiêci niczym diament

Nie wymyœli³am tego teraz
I nie pamiêtam sk¹d to wiem
Mo¿e to prawda mnie natchnê³a
Aby kiedyœ obudziæ Ciê

Dlatego miej swe oczy szeroko otwarte
By nie omin¹³ Ciê ¿aden cud
Dlatego miej w swym sercu na zawsze odwagê
Abyœ zrozumieæ innych móg³CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments