Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Yamim nishbarim (broken days) - Ofra Haza

 

Yamim nishbarim (broken days) by Ofra Haza


TZILILI MERCHAKIM NOS'IM ET HALAYLAH
'AL GAV 'ANANYIM EL YOM HAMACHAR
VE'ET ZEKHRONKHA BETEREM HALAKHTA
KISAH HAMA'YIL BACHOREF HAKAR
MENASAH 'OD LISHMOR BEYNEYNU 'AL KESHER
GAM 'IM HASHKARIM HAPKU L'HERGEL
ATAH 'OD TELEKH ELEY HA BESETER
V'ANI ACHREYKHA NITFESET K'MU TZEL
YAMIM NISHBARIM, ROTZAH RAK MARGO'
LO 'OKLA 'OD LIR'OT D'RAKHIM RECHOKOT
YAMIM NISHBARIM, ROTZAH RAK MARGO'
KROVAH ELEYKHA, TOVAH ELEYKHA, KROVAH ELEYKHA LIHYOT
MELCHAMOT AVUDOT HOLKOT V'BA'OT SHUV
V'SHTEYNU NASHIM TZE'IROT V'BOKOT
MECHAKOT BIDMAMAH LAHUV SHEYASHOV 'OD
BEYNI V'BEYNAH - HAMILIM RO'ADOT
YAMIM NISHBARIM, ROTZAH RAK MARGO'
LO 'OKLA 'OD LIR'OT D'RAKHIM RECHOKOT
YAMIM NISHBARIM, ROTZAH RAK MARGO'
KROVAH ELEYKHA, TOVAH ELEYKHA,
KROVAH ELEYKHA LIHYOT