» » »

Šviesa Lyrics

Šviesa by Obtest  

CD  ·  DVD  ·  Sheet musicŠviesa Prarado savo ramybæ,
Iðkerojusià godþiai,
Pripratæ prie savo didybës,
Tusèiai ir nuobodþiai,
Kur traukia tavo keliai?
Kas tavo spindulius audþia?
Kuo dega tavo vaikai?
Kas tavo neprietelius baudþia?

Tyla suspengia ir apkurtina, vilkais staug...
Ið saujos plyðta, dràsko, degina, ir verþias lauk...
Paskubëk!
Kas gi þadina tave?
Kas neregimas tau rankà tiesia?
PaþIûrëk!
Kas taip degina tave?
Nesibaigiantis kelias á ðviesà...

Mojavo ginklai visagaliai,
Ir aðmenys akmená kirto,
Pabiro gilës á dirvà,
Kelionë á neþinià virto...

Sukausto plienu ir apkurtina, vilkais staug...
Ið sapno kyla, tvinsta gyslomis ir ðaukia – jau...

PaþIûrëk!
Tai tik laiko dykuma,
Kam á nebûtá aukoji tiesà?
PaþIûrëk!
Ne akis plaèiai atmerkæs,
Ir atrasi savo kelià á ðviesà...
Atrasi, atrasi, savo kelià á ðviesà...


CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments

comments powered by Disqus