» » »

GyvybÄ—s Medis Lyrics

GyvybÄ—s Medis by Obtest  

CD  ·  DVD  ·  Sheet musicGyvybÄ—s Medis Mirtis apkabina, ðaknis padabina,
GyvaèIø nuodais - praeitim pavaiðina,
Uþgauta styga gilumon panardina,
Gyvybe uþgimsta, ir mirtá graudina...

Pradas be vardo, gyvybæ ávaldo,
Pasivys atsilikusá kelià,
Paþadins, prikels Iðkerojusià giliai...
Laðas po laðo per gyvenimà neða,
Ðaknimis apsivijusá takà,
GyvaèIø nuodais patikrinsi galias...

Gimsta á dangø, sakalo akys,
Pamato, ðviesà neregimà,
Palieèia tyliai - ðiurpas nupurto mane...

Trokðta á virðø, rankos lyg ðakos,
Atsispirs, nebelies þemës kojom
Á rasà pavirs, kelias á þemæ sugryð...


CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments

comments powered by Disqus