Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Sakalo Vaikai Lyrics by Obtained Enslavement

 

Sakalo Vaikai by Obtained Enslavement


Ðtai èia, paèI am vidury, lauko gale prie tako,
Ðakos veja kelius kiek pasaulis mato,
Tai medis, Ið kurio prasideda tavasis kelias,
Sustok, ásiklausyk, ðaknys kankliais velias...
Sakalo vaikai, pakils á dangø juodà skrist...
Sakalo vaikai, pakils á dangø, saulë ðvis...
Sakalo vaikai, pakils á dangø, sparnai Ið rankø...
Sakalo vaikai, sakalo vaikai...
Tai èia, paèI am vidury, kelio pradþioj, prie tako,
Sapne, tai ko tu klausei, viskà jis atsakë,
"Prisësk, savo kelionæ man palik", jis sako,
Paþvelk, tik paklausyk tai bitëmis dûzgia ðakos,
Sakalo vaikai, pakils á dangø juodà skrist...
Sakalo vaikai, pakils á dangø, saulë ðvis...
Sakalo vaikai, pakils á dangø, sparnai Ið rankø...
Sakalo vaikai, sakalo vaikai...
Tai ten, kelio pradþioj, pasaulio vidury,
Sustok, jei uþklydai, lauko pakraðty,
Radai, ko neieðkojai, ko nesupratai,
Paþvelk paèion virðûnën, tai sakalo vaikai...