» » »

India Native Anthem Text Lyrics

India Native Anthem Text by National Anthem  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


India Native Anthem Text Jana-gana-mana-adhinayaka, jaya he
Bharata-bhagya-vidhata
Punjab-Sindhu-Gujarata-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchchala-Jaldhi-taranga
Tava shubha name jage
Tava shubha ashish mange
Gahe tava jaya-gatha
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata
Jaya he, jaya he, jaya he
Jaya jaya jaya, jaya he!
Sent by Carlos André Pereira da Silva BrancoCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments