» » »

W biegu Lyrics

W biegu by Natalia Kukulska  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


W biegu Znowu to samo
Znowu biegnê bo coœ ci¹gle ka¿e biec
Chcia³abym bardzo
Choæ na chwilê zobaczyæ ciê

Biegnê za szybko
Gubi¹c po drodze wszystko co jeszcze wa¿ne jest
Nic siê nie sta³o
Mówi¹ ci co mijaj¹ mnie

Niezwyk³a to si³a jest
Niesie mnie coraz dalej od ciebie
Nie mogê zatrzymaæ siê
Jestem ju¿ za daleko dlatego wo³am ciê

To ja
Zatrzymaj mnie
Lepiej póŸno ni¿ wcale

Ci¹gle siê dziwiê
¯e tak niewiele jest tylko moich miejsc
Znowu mnie zd¹¿ê
Nawet do myœli swych przyzwyczaiæ siê

W podró¿y mojej
Miêdzy noc¹ a dniem szybko minê ciê
Bardzo siê bojê
Kiedy zawo³am ciê nie poznasz mnie

Niezwyk³a to si³a jest
Niesie mnie coraz dalej od ciebie
Nie mogê zatrzymaæ siê
Jestem ju¿ za daleko dlatego wo³am ciê

To ja
Zatrzymaj mnie
Lepiej póŸno ni¿ wcaleCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments