Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


W biegu - Natalia Kukulska

 

W biegu by Natalia Kukulska


Znowu to samo
Znowu biegnê bo coœ ci¹gle ka¿e biec
Chcia³abym bardzo
Choæ na chwilê zobaczyæ ciê
Biegnê za szybko
Gubi¹c po drodze wszystko co jeszcze wa¿ne jest
Nic siê nie sta³o
Mówi¹ ci co mijaj¹ mnie
Niezwyk³a to si³a jest
Niesie mnie coraz dalej od ciebie
Nie mogê zatrzymaæ siê
Jestem ju¿ za daleko dlatego wo³am ciê
To ja
Zatrzymaj mnie
Lepiej póŸno ni¿ wcale
Ci¹gle siê dziwiê
¯e tak niewiele jest tylko moich miejsc
Znowu mnie zd¹¿ê
Nawet do myœli swych przyzwyczaiæ siê
W podró¿y mojej
Miêdzy noc¹ a dniem szybko minê ciê
Bardzo siê bojê
Kiedy zawo³am ciê nie poznasz mnie
Niezwyk³a to si³a jest
Niesie mnie coraz dalej od ciebie
Nie mogê zatrzymaæ siê
Jestem ju¿ za daleko dlatego wo³am ciê
To ja
Zatrzymaj mnie
Lepiej póŸno ni¿ wcale