» » »

Píseò Pro Satana Lyrics

Píseò Pro Satana by Nargaroth  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Píseò Pro Satana ["Song About Satan"]
[Originally performed by Root. People who don't understand special central european symbols write the title as "Pisen Pro Satana"]
Ach Satane, Ty vládèe všehomíra,
Jak skála pevná je má láska k tobì.
Nezmìnitelná v tebe je má víra,
Obrácený køíž chci mít na hrobì.
Tvùj obraz mám vypálený v srdci -
V srdci, které je navždy tvoje!
Když navštívíš mì nìkdy v noci,
Pentagram zazáøí jak svìtlušek roje.
Tvým jménem proklel jsem kostely a chrámy,
Mou duši sám Lucifer si vzal.
Spálil jsem Bibli a podobný krámy
A tobì své tìlo vìnoval.
Vím, že jsem tvùj, jsem majetkem tvých synù
A tìším se na tvùj ohnivý Ráj.
Jen vírou v tebe já odèiním svou vinu,
Pak pùjdu dál, až na propasti kraj.
Pøi Èerné mši jsem vždy nesmírnì hrdý,
že do uèení k sobì jsi mì vzal.
Co nezmohou dnes jìšte žádné vìdy,
To všechno ty už dávno znal.
Když skládám ruce do støedu Pentagramu,
A duše má se zaène zachvívat,
Pak vždycky poznáš, že nikdy tì nezklamu,
že navìky tì budu milovat!CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments

comments powered by Disqus