» » »

Za zamkniêtymi oczami Lyrics

Za zamkniêtymi oczami by Myslovitz  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Za zamkniêtymi oczami Tylko zamknê oczy, zrobiê jak chcesz, strach
Udajê ca³y czas
Tak niezwykle rzadko chce mi siê œmiaæ, strach
Je¿eli to coœ da
Fantastyczny pomys³ na ¿ycie mam, strach
Ty dobr¹ radê masz
Sugerujesz "nie", chcê zrobiæ "tak", strach
Przez wielk¹ dziurê w drzwiach
Publikujê wszystko, zobacz to ja, strach
Po cichu wpadam w z³oœæ
Ju¿ nie mogê d³u¿ej patrzeæ i staæ, strach, strach
I znowu szukam s³ów
By wykrzyczeæ wszystko "nie lubiê was", strachCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments