» » »

W 10 sekund przez ca³e ¯ycie Lyrics

W 10 sekund przez ca³e ¯ycie by Myslovitz  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


W 10 sekund przez ca³e ¯ycie Z ca³ych si³ muszê goniæ, z³apaæ czas
Wszystko pêdzi, a w tym ja
Twoja twarz, nie pamiêtam kiedy, jak
I nie znaczysz dla mnie nic

Ca³y œwiat dopada z ty³u, gryzie w kark
Atak sza³u, zwyk³a rzecz
Muszê biec, odurzony mêczê siê
Dewastacja, znika sens

Kilka chwil chcê mieæ by s³uchaæ jak pada deszcz

Gubiê siê, ponaddŸwiêkow¹ prêdkoœæ mam
Zaraz siê roztrzaskam w py³
Niszczy mnie, tracê przytomnoœæ
Próbujê wstaæ, chyba nie nadajê siê

Kilka chwil chcê mieæ by s³uchaæ jak pada deszcz
Na ulicy si¹œæ, w³aœnie tak, tylko ja, wiêcej nicCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments