» » »

Mor a Cheannaich Lyrics

Mor a Cheannaich by Mouth Music  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Mor a Cheannaich 'S ioma' rud tha dhith orm
A dh'fheumainn fhin mu'n deanainn banais
'S ioma' rud that dhith orm
A dh'fheumainn fhin mu'n posainn
I bhi a bhi u bhi a bhi
Air do shlaint' a Mho/r a' Cheannaich !
I bhi a bhi u bhi a bhi
Siud ort fhe/in, a Mho/rag !
Fainneachan is griogagan
A bheirinn fhinn do Mho/r a' Cheannaich
Fainneachan is griogagan
A bheirinn fhin do Mho/ragCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments