Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Newry boat-song Lyrics by MéAv

 

Newry boat-song by MéAv


Chorus (after each verse):
Gur h-e mo ghille dubh-dhonn He is my dark brown lad
Gur tù mo chuilean runach You are my beloved darling
Gur h-e mo ghille dubh-dhonn He is my dark brown lad
San a'raoir nach d'fhuair mi'n cadal It was last night I couldn't sleep
Bha mì fad 'nam dùsgadh I was awake for a long time
Smaointin air an fhear a thrèig mi Thinking of the man that forsook me
'S nach d'rinn feum dha chumhtan Who didn't keep his promise
He's gone, he's gone, my lover's gone
And left me broken hearted
Chuala mi gun d'rinn thù Dhomhnaill I heard, Donald
Posadh ann an Niubhraidh That you got married in Newry
Domhnall Donn the people say
You've married down in Newry
B'fhearr leam fhin a bheith riut posda I would prefer to be married to you
Na cuid ór a Phrionnsa Than to have the Prince's gold
I would rather have you, Donall
Than the gold of princes
Och nam och mar tha mi nochd Alas how I am tonight
Trom osnaidh 's mi gad iondrainn Sighing heavily as I long for you